Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO) 

Sylwia Caban prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Dziecięcych Możliwości Sylwia Caban
z siedzibą w Suchy Las (62-002), ul Nowy Rynek 5, nr tel. +48 605 239 398, adres e-mail:
biuro@centrumdzieciecychmozliwosci.pl.

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Rekrutacji pracowników

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
(dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji.
Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału
w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa (np. zainteresowania) przetwarzamy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia
procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12
miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

 1. Zatrudniania pracowników

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO ( dane
wrażliwe ) – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne
jest do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych osobowych niewymaganych
przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych: w zależności od realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane
osobowe, okres ich przechowywania wynosi: 50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w zależności
od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r. a
przed 1 stycznia 2019 r. pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport informacyjny, o którym mowa w art. 4
ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku okres może zostać
skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

 1. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy, podanie danych jest konieczne w celu współpracy.
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad
w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

 1. Sprzedaży usług

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do realizacji łączącej
Panią/Pana z ADO umowy, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej,
oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do realizacji celu związanego z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem roszczeń lub
obroną przed roszczeniami.
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy. Maksymalnie 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę.

 1. Przyszłego dochodzenia roszczeń

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego rodzaju
umowy: np. umowa o dzieło, zlecenia – 2 lata.

 1. Prowadzenie działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest
dobrowolne.
Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez podmiot
danych.

 1. Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej, sms

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest
dobrowolne.
Okres przechowywania danych osobowych: do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
maksymalnie 12 miesięcy.

 1. Ochrony osób i mienia przebywających na terenie ADO

Źródło pochodzenia danych: dane pochodzące z monitoringu.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: od momentu nagrania przez okres max. 3 miesięcy.

 1. Realizacji umowy

Źródło: Dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną
umowy.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem
Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad
wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej,
w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z
realizacją Umowy głównej.
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora
co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów
dowodowych – dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do przenoszenia danych 
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do
momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany
powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres
3 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej,
w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa
i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi
jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane
nie są przetwarzane poza obszarem EOG.